Regulamin

Regulamin & Klauzula Informacyjna RODO obiektów Ośrodka Wypoczynkowego „Radkowski Zalew” ul. Kolonia Leśna, 57-420 Radków

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa zasady najmu dobowego obiektów Ośrodka Wypoczynkowego „Radkowski Zalew”

2. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

● kwota najmu – całkowity koszt wynajmu lokalu w najmie dobowym,
● opłata rezerwacyjna – kwota przelewu na poczet rezerwacji wstępnej
● obiekt – apartament mieszkalny przeznaczony do wynajmu, określany w ofercie jako „domek”
● najem – najem dobowy, czyli oddanie przez Wynajmującego lokalu do czasowego używania przez Gościa w celu krótkotrwałego zakwaterowania w zamian za umówione wynagrodzenie
● gość – osoba dokonująca rezerwacji, która zawarła umowę najmu lokalu
● wynajmujący – Radkowski Zalew sp. z o.o. u. Rynek 24; 57-420 Radków

§ 2. REZERWACJA

1. Rezerwacji najmu obiektu można dokonać:
a) telefonicznie, w godzinach od 9:00 do 21:00, pod numerem: +48 695 149 596
b) drogą mailową na adres: radkowskizalew@gmail.com
c) poprzez system rezerwacyjny dostępny na stronie www.zalewradkow.pl
d) poprzez portale rezerwacyjne partnerów Wynajmującego (booking.com, airbnb i inne.)

2. Podczas rezerwacji należy podać następujące dane: datę przyjazdu i wyjazdu, dane osobowe i kontaktowe, ilość osób, które będą przebywać w obiekcie.

3. Warunkiem dokonania skutecznej rezerwacji jest potwierdzenie rezerwacji przez Gościa i uiszczenie opłaty rezerwacyjnej w wysokości i terminie wskazanym podczas procesu rezerwacji. Opłata rezerwacyjna powinna zostać uiszczona w sposób wskazany podczas procesu rezerwacji.

4. Opłata rezerwacyjna stanowi przedpłatę na poczet kwoty najmu. Pozostałą do uiszczenia kwotę tytułem kwoty najmu należy uiścić nie później niż przed rozpoczęciem najmu w sposób wskazany podczas procesu rezerwacji. Opłata rezerwacyjna może wynosić od 30% do 80% kwoty najmu.

5. Osoba dokonująca rezerwacji obiektu musi mieć ukończone 18 lat.

6. W przypadku skrócenia przez Najemcę swojego pobytu, należna za niewykorzystany okres kwota najmu nie podlega zwrotowi.

7. Koszt anulowania rezerwacji jest uzależniony przez warunki oferty oraz okres, jaki pozostał do zarezerwowanego terminu. W razie braku innych postanowień:
a) anulowanie rezerwacji do 60 dni przed datą rozpoczęcia pobytu jest bezpłatne. Wynajmujący zobowiązany jest w terminie 14 dni roboczych do zwrotu pełnej kwoty opłaty rezerwacyjnej.
b) w przypadku anulowania rezerwacji od sześćdziesiątego do trzydziestego dnia przed rozpoczęciem pobytu, Wynajmujący obciąży Gościa opłatą za anulowanie rezerwacji w wysokości do 25 % ceny najmu.
c) w przypadku anulowania rezerwacji od trzydziestego do czternastego dnia przed rozpoczęciem pobytu, Wynajmujący obciąży Gościa opłatą za anulowanie rezerwacji w wysokości do 50 % ceny najmu.

8. Gość jest odpowiedzialny za prawidłowe wypełnienie danych w procesie rezerwacji. Wynajmujący nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowy wybór terminu przyjazdu lub wyjazdu bądź błędne wskazanie danych przez Gościa.

9. Powyższe zasady dokonywania i anulowania rezerwacji nie dotyczą rezerwacji dokonywanych poprzez portale rezerwacyjne partnerów Wynajmującego tylko w przypadku, jeśli ustalono dla tych partnerów odmienne zasady.
a) Jednostką płatniczą jest złoty polski (PLN). Wszelkie dodatkowe opłaty, związane z dokonywaniem płatności (w tym przewalutowania) obciążają Gościa.
b) Warunkiem dokonania skutecznej rezerwacji jest potwierdzenie rezerwacji przez Wynajmującego. Potwierdzenie zostanie wysłane do Gościa na wskazanego w trakcie procesu rezerwacji maila.
c) Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za niedostępność lub awarię systemu rezerwacyjnego.
d) Ceny przedstawione na stronie internetowej www.zalewradkow.pl zawierają podatek VAT.
e) Gościom nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy rezerwacji usługi hotelowej, zgodnie z art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. \ U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.).

§ 3. ZAKWATEROWANIE

1. Doba hotelowa trwa od godziny 16:00 do godziny 10:00.

2. Odbiór i zwrot kluczy jest możliwy u pracownika obsługi w godzinach od 9:00 do 17:00 lub w innych godzinach po uprzednim ustaleniu tego z Wynajmującym.

3. Przy odbiorze kluczy Gość zobowiązany jest okazać dokument tożsamości.

4. Opuszczenie obiektu i zdanie kluczy powinno nastąpić w ostatnim dniu najmu, nie później niż do godziny 10:00 tego dnia. Gość ma prawo do wcześniejszego opuszczenia obiektu po wcześniejszym uzgodnieniu tego z obsługą lub Wynajmującym dzień przed planowanym zakończeniem najmu.

5. W przypadku nie opuszczenia obiektu do wskazanej godziny, Gość zostanie obciążony dodatkową opłatą w wysokości 20,00 zł za każdą kolejną, rozpoczętą godzinę przebywania w obiekcie, chyba że uzyskał wcześniej zgodę na bezkosztowe opuszczenie lokalu po godzinie 10:00.

6. W przypadku nie opuszczenia obiektu do godziny 10:00 i nieobecności o tej godzinie Gościa w obiekcie, obsługa Wynajmującego jest uprawniona do wejścia do obiektu pod nieobecność Gościa, spakowania jego rzeczy i zabezpieczenia. W takim przypadku Gość zostanie obciążony dodatkową opłatą w wysokości 200 zł.

7. Na wypadek pogorszenia stanu, uszkodzenia lub zniszczenia obiektu lub części wspólnych budynku spowodowanych przez Gościa lub osoby przebywające w obiekcie razem z Gościem, chociażby nieumyślnie, a także pokrycia kosztów (kar pieniężnych, opłat dodatkowych) opisanych w §4 i § 5 niniejszego Regulaminu, Wynajmujący zastrzega sobie prawo do poboru kaucji w wysokości 500,00 zł, w formie gotówkowej. Gość zobowiązany jest zawiadomić Wynajmującego o wystąpieniu jakiejkolwiek szkody, niezwłocznie po jej wykryciu.

8. Zwrot kaucji pobranej w formie gotówkowej następuje podczas wymeldowania, po sprawdzeniu przez Wynajmującego stanu obiektu. W przypadku stwierdzenia pogorszenia stanu, uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotu najmu lub części wspólnych kaucja zatrzymywana jest do czasu ustalenia wysokości spowodowanych zniszczeń.

9. Jeżeli szkody spowodowane przez Gościa przewyższają wartość kaucji, Gość zobowiązany jest do pełnego pokrycia wartości szkody. Naprawienie szkody obejmuje straty, które Wynajmujący poniósł, oraz korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby szkody nie wyrządzono.

10. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za brak, uszkodzenie lub zniszczenie przedmiotów, wyposażenia i urządzeń technicznych obiektu, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób, także w przypadku celowego ukrycia szkody ujawnionej po wymeldowaniu gości.

§ 4. WARUNKI KORZYSTANIA Z OBIEKTU

1. We wszystkich domkach, a także na terenie przyległym, w godzinach od 22.00 do 07.00 obowiązuje cisza nocna. W przypadku naruszenia ciszy nocnej, Gość zobowiązany będzie pokryć koszty ewentualnej interwencji wezwanych służb.

2. Zachowanie osób korzystających z usług Wynajmującego nie powinno zakłócić spokoju pobytu innych Gości. Wynajmujący może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która naruszyła tę zasadę.

3. W każdym obiekcie obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu i stosowania niedozwolonych używek. W przypadku niezastosowania się do powyższego zakazu przez osoby przebywające w obiekcie, Gość zostanie obciążony kosztami związanymi z doprowadzeniem lokalu do stanu sprzed naruszenia zakazu palenia oraz kosztami ozonowania pomieszczeń w kwocie 150 zł.

4. W każdym domku, tarasie oraz ogródku obowiązuje bezwzględny zakaz używania materiałów wybuchowych oraz pirotechnicznych (np. petardy, fajerwerki). W przypadku naruszenia tego zakazu, Gość zobowiązany będzie pokryć ewentualne koszty napraw.

5. Przebywanie zwierząt w obiekcie możliwe jest wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu z Wynajmującym i wiąże się z dodatkową opłatą zawartą w cenniku.

6. Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe zabronione jest używanie w obiektach grzałek i innych urządzeń elektrycznych, nie stanowiących wyposażenia tych pomieszczeń (nie dotyczy ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych).

7. W obiekcie mogą przebywać jedynie osoby zgłoszone podczas rezerwacji. Przebywanie osób nie zgłoszonych jest możliwe wyłącznie od godziny 06:00 do godziny 22:00. Gość zobowiązany jest poinformować Wynajmującego o chęci przyjęcia gości. W przypadku przebywania w obiekcie większej ilości gości niż dopuszczalna lub stwierdzenia po godzinie 22:00 obecności innych osób, Gość zostanie obciążony karą pieniężną w kwocie ryczałtowej, w wysokości dwukrotności dobowej ceny najmu.

8. Wszelkie imprezy, spotkania towarzyskie itp. możliwe są wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu z Wynajmującym, uzyskaniu jego zgody i zaakceptowaniu warunków finansowych.

9. Przedłużenie pobytu w obiekcie jest możliwe po uprzednim zgłoszeniu tego faktu Wynajmującemu i potwierdzeniu przez Wynajmującego możliwości kontynuowania najmu.

10. W przypadku podejrzenia naruszenia niniejszego Regulaminu lub podejrzenia popełnienia przestępstwa lub wykroczenia, Wynajmujący ma prawo wstępu do obiektu o każdej porze.

11. W przypadku naruszenia niniejszego Regulaminu przez Gościa, Wynajmujący może rozwiązać zawartą z nim umowę najmu w trybie natychmiastowym, zatrzymując ustaloną kwotę najmu.

§ 5. Klauzula informacyjna RODO

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rezerwacji, wyjaśnienia okoliczności ewentualnego naruszenia Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa, oraz rozpatrywania ewentualnych reklamacji.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że :

Administratorem danych osobowych pozyskanych w procesie rezerwacji w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa powszechnie obowiązującego, jest RADKOWSKI ZALEW sp. z o.o. ul. RYNEK 24 Radków 57-420

Podmiotem przetwarzającym dane osobowe jest system rezerwacji online Hotres.pl, który należy do firmy LEMONPIXEL.pl Roman Korczyński z siedzibą w Jeleniej Górze 58-570 ul. Młyńska 12A nazywany dalej Hotres.pl

Dane osobowe
Na potrzeby procesu rezerwacji / wystawienia dokumentu sprzedaży pobierane są dane osobowe Gościa. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji procesu rezerwacji.
Gość posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania.
Opcjonalna zgoda Gościa na przetwarzanie danych w celach marketingowych wymaga zaznaczenia odpowiedniego pola typu ‘checkbox’ w procesie rezerwacji.

Zgoda ta może być cofnięta poprzez przesłanie odpowiedniej wiadomości na
adres e-mail : radkowskizalew@gmail.com.
Szczegółowe cele i zakres przetwarzania danych osobowych w systemie Hotres określone są w załączniku.
Zobowiązania Administratora
Administrator zapewnia, że dane osobowe Gościa nie są udostępniane osobom trzecim i w tym zakresie podejmie niezbędne środki i zapewni wykorzystanie swojej wiedzy i doświadczenia w celu realizacji przedmiotowego zapewnienia.
Administrator zachowuje prawo udostępnienia danych osobowych podmiotom upoważnionym (Podprocesorzy) oraz w przypadkach przewidzianych przepisami prawa powszechnie obowiązującego. W szczególności dotyczy to podmiotów jakich jak : systemy realizujące płatności online oraz oprogramowanie recepcji.
Administrator zobowiązany jest do dotrzymania tajemnicy i poufności informacji uzyskanych w celu realizacji procesu rezerwacji. Podjęte zobowiązanie pozostaje w mocy przez czas nieokreślony.

Zobowiązania Hotres.pl
Hotres.pl jako Podmiot przetwarzający dane osobowe Gościa, zapewnia wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, oraz dodatkowych zabezpieczeń informatycznych, opierających się na sprawdzonych serwerach i systemach służących do przetwarzania danych osobowych w usługach świadczonych drogą elektroniczną.
Hotres.pl oświadcza, że systemy informatyczne wykorzystywane do przetwarzania danych osobowych spełniają wymogi obowiązujących przepisów prawa, w szczególności chronione są w stopniu wysokim w rozumieniu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informacyjne służące do przetwarzania danych osobowych.
Podwykonawcy i pracownicy Hotres.pl zostaną należycie umocowani do przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją procesu rezerwacji, na co Administrator oraz Gość wyrażają zgodę.
W celu zapewnienia najwyższego bezpieczeństwa w przechowywaniu danych osobowych zgodnych z wymogami RODO, Hotres.pl zobowiązany się do:
szyfrowania oraz anonimizacji transmisji danych osobowych
ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania
zdolności do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego
regularnego testowania, mierzenia i oceniania skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania danych.

Postanowienia końcowe
Administrator jest uprawniony do wprowadzenia zmian w postanowieniach Regulaminu w każdym czasie i zależnie od własnej decyzji. W szczególności, może dokonać zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w przypadku:
konieczności dostosowania Regulaminu do przepisów bezwzględnie obowiązujących lub do zmian przepisów prawa mających wpływ na treść Regulaminu;
konieczności dostosowania Regulaminu do zalecenia, interpretacji, orzeczenia, postanowienia lub decyzji organu władzy publicznej lub orzeczenia sądowego, mającego wpływ na treść Regulaminu;
rozbudowy lub zmiany funkcjonalności Hotres.pl;

§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Przed dokonaniem rezerwacji domków – Gość zobowiązany jest zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. Zarezerwowanie obiektu jest równoznaczne z zaakceptowaniem treści niniejszego Regulaminu i wyrażeniem zgody na warunki w nim umieszczone.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *